Konkurs dla Fanów profilu społecznościowego Mercedes-Benz Mojsiuk na Facebooku

09 WRZESIEŃ 2020 23:20

Regulamin Konkursu na hasło reklamowe

REGULAMIN KONKURSU

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Hasło reklamowe” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice i jest zwany dalej: „Organizatorem”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym Mercedes-Benz Mojsiuk, w dniach 10 września 2020 r. roku do 16 września 2020 r. (do godziny 23:59:59).
 • 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k.,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. K

d). posiada swój profil w serwisie społecznościowym Facebook

e) polubiła stronę Mercedes-Benz Mojsiuk w serwisie społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.,

b) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na zaproponowaniu hasła reklamowego. Odpowiedź musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie.

c) zadanie konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe oraz nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak i praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich zgłoszeń z Konkursu.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy treść Zgłoszenia narusza ich prawa autorskie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik

3.Aby wziąć udział w konkursie należy wpisać swoje hasło konkursowe jako komentarz pod postem informującym o konkursie z dnia 10 września 2020 r.

4. Hasła konkursowe można zamieszczać do 15.09.2020 r., do godziny 23:59.

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 16.09.2020 r. jako komentarz Organizatora pod zamieszczonymi hasłami konkursowymi. Do laureatów zostaną wysłane także wiadomości prywatne z informacją o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej odebrania/wykorzystania w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.

 

 • 3. NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie dla trzech wybranych Uczestników, którzy spełnili warunki z § 2 jest usługa mycia samochodu, wykonana przez Auto Detaling Grupy Mojsiuk oraz upominki z logo Organizatora. Vouchery na usługę mycia samochodu będzie można zrealizować do dnia 16.10.2020 r., po uprzednim ustaleniu terminu realizacji usługi z wykonawcą.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w składzie znanym tylko Organizatorowi. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych haseł konkursowych do promocji Autoryzowanego Serwisu Mojsiuk Mercedes-Benz w mediach.
 4. Odbiór nagrody odbędzie się w czasie i miejscu ustalonym między Organizatorem a Laureatem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku zmiany danych Laureata, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować Laureatem, przez 5 dni roboczych, prawo do Nagrody ostatecznie przepada na rzecz Organizatora.

 

 • 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w pierwszej części niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców na Facebooku, na stronie Mercedes-Benz Mojsiuk.
 2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.
 • 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 • 7. PRAWA AUTORSKIE
 1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego.
 2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
 3. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
 4. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,
 5. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zadań Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zadań Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Zadań Konkursowych. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zadań Konkursowych.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadań Konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu.
 • 8.DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu prawidłowego wydania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.mojsiuk.pl.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mojsiuk.pl.

 

 

Zapytaj o ofertę

Szanujemy Twoje dane.

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

(1)Grupa Mojsiuk - Mojsiuk sp. z o.o. sp.k., Mojsiuk sp. z o.o., Auto KM sp. k., Mojsiuk Motor sp. j. Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze S.A z siedzibą w 76 - 039 Stare Bielice, ulica Koszalińska 89

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach:

Zapisz się

Szanujemy Twoje dane.

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

(1)Grupa Mojsiuk - Mojsiuk sp. z o.o. sp.k., Mojsiuk sp. z o.o., Auto KM sp. k., Mojsiuk Motor sp. j. Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze S.A z siedzibą w 76 - 039 Stare Bielice, ulica Koszalińska 89

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach: